Podmienky používania

Posledná aktualizácia 22. 7. 2022

Tieto webové stránky (ďalej len „stránky“) sú majetkom spoločnosti Haleon UK Trading Limited (ďalej len „Haleon“). Používaním týchto stránok vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami používania. Ak s nimi nesúhlasíte, tak tieto stránky nepoužívajte. 

Spoločnosť Haleon si vyhradzuje právo časti týchto podmienok používania podľa svojho vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť. Vašou zodpovednosťou je pravidelne sa k týmto podmienkam používania vracať a zistiť si, ako sa zmenili.  K podmienkam používania sa dostanete prostredníctvom hypertextového odkazu v dolnej časti webovej stránky. Pokiaľ budete stránky používať aj po aktualizácii podmienok používania, znamená to, že súhlasíte s tým, že budete týmito zmenami viazaní.

Informácie uvedené na týchto stránkach majú iba všeobecný informačný charakter. Stránky môžu obsahovať informácie o zdravotných ťažkostiach a ich liečbe. Pokiaľ ste odborník v zdravotníctve, informácie uvedené na týchto webových stránkach nemajú slúžiť ako náhrada vášho vlastného zdravotníckeho úsudku.  Ak máte zdravotné ťažkosti, mali by ste sa obrátiť na kvalifikovaného lekára. Informácie na týchto stránkach nie sú samy osebe určené na to, aby vám poskytli konkrétnu lekársku radu alebo odporúčanie. 

Celosvetovo rozšírené produkty

Firemné webové stránky spoločnosti Haleon obsahujú informácie o jej produktoch a službách rozšírených po celom svete, z ktorých nie všetky sú dostupné na všetkých miestach.  Odkaz na produkt alebo službu spoločnosti Haleon na jej stránkach neznamená, že taký produkt alebo služba sú alebo budú dostupné vo vašej lokalite.

Aktuálnosť informácií 

Spoločnosť Haleon vynakladá primerané úsilie na aktualizáciu svojich stránok, ale niektoré informácie môžu časom stratiť aktuálnosť. Spoločnosť Haleon nemôže poskytnúť a neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia o spoľahlivosti, správnosti, vhodnosti, úplnosti alebo aktuálnosti informácií uvedených na týchto webových stránkach vrátane informácií zdieľaných prostredníctvom webinára.  Informácie na týchto stránkach sa poskytujú tak, ako sú.  

Používanie a prístup 

Tieto stránky si môžete ľubovoľne prezerať, ale pristupovať na ne alebo sťahovať z nich materiály môžete iba na svoje osobné, nekomerčné použitie. Všetky oznámenia o autorských právach a ďalších vlastníckych právach uvedené v stiahnutých materiáloch musia byť zachované a uložené. Bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Haleon nie je povolené žiadne iné použitie materiálov na týchto stránkach.

Prístup na tieto stránky je povolený dočasne a spoločnosť Haleon si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť alebo zmeniť službu poskytovanú na týchto stránkach.  Spoločnosť Haleon nenesie zodpovednosť, ak sú stránky kedykoľvek alebo v akomkoľvek čase z akéhokoľvek dôvodu nedostupné.  

Ochranné známky/vlastnícke práva 

Mali by ste predpokladať, že všetky ochranné známky uvedené na týchto stránkach, či už sú, alebo nie sú uvedené veľkým písmom alebo symbolom ochrannej známky, sú (pokiaľ nie je uvedené inak) ochrannými známkami spoločnosti Haleon, jej spriaznených osôb, pridružených spoločností alebo jej poskytovateľov licencie či partnerov v spoločnom podniku. Mali by ste predpokladať, že všetko, čo vidíte alebo čítate na týchto stránkach, je chránené autorskými právami alebo že spoločnosti Haleon bolo udelené povolenie na použitie, pokiaľ však nie je uvedené inak, a bez písomného súhlasu spoločnosti Haleon sa čokoľvek z týchto stránok nesmie použiť inak, než ako je uvedené v podmienkach používania alebo v texte na týchto stránkach.  Používaním týchto stránok vám nie je udelená ani prepožičaná žiadna licencia ani právo na akékoľvek vlastnícke právo skupiny spoločností Haleon (vrátane patentov, ochranných známok a autorských práv) alebo akejkoľvek tretej strany.  Použitie alebo zneužitie týchto ochranných známok, autorských práv alebo iných materiálov, pokiaľ nie je v tomto dokumente povolené inak, sa výslovne zakazuje a môže byť v rozpore s právnymi predpismi o autorskom práve alebo o ochranných známkach, prípadne s inými zákonmi alebo predpismi.

Spoločnosť Haleon si nerobí žiadne nároky na vlastníctvo ochranných známok tretích strán, ktoré sa objavujú na týchto stránkach, ani s nimi nie je nijako spojená. Tieto ochranné známky tretích strán sa používajú iba na identifikáciu produktov a služieb ich príslušných vlastníkov a z použitia týchto známok nemožno vyvodzovať žiadne sponzorstvo alebo podporu zo strany spoločnosti Haleon. 

Žiadna podpora 

Odkazy na stránky tretích strán sa môžu poskytovať v záujme alebo pre pohodlie používateľov týchto stránok. Spoločnosť Haleon nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah stránok, na ktoré poskytuje odkazy, a nenesie žiadnu zodpovednosť za informácie alebo názory uvedené na stránkach tretích strán alebo za porušenie či zanedbanie zásad ochrany osobných údajov tretích strán. 

Informácie, ktoré nám poskytnete 

S výnimkou informácií, na ktoré sa vzťahuje naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov, je a bude sa s akoukoľvek komunikáciou alebo materiálmi, ktoré prenesiete na stránky alebo prostredníctvom nich, vrátane údajov, otázok, komentárov, nápadov, know-how a podobne, nakladať ako s nedôvernými a nechránenými. Spoločnosť Haleon nemá v súvislosti s týmito informáciami žiadne záväzky a môže tieto informácie voľne používať, zverejňovať, reprodukovať alebo publikovať bez akéhokoľvek obmedzenia, a to aj na komerčné účely, bez toho, aby používateľom za toto právo platila.  

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Haleon rešpektuje súkromie návštevníkov svojich webových stránok. Vysvetlenie vašich práv a povinností v súvislosti s osobnými údajmi poskytovanými na týchto webových stránkach nájdete v časti Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Haleon.

Zodpovednosť 

S výnimkou prípadov, keď je to zakázané zákonom, a s výnimkou záruk výslovne uvedených v týchto podmienkach používania sa vylučujú akékoľvek podmienky, záruky, práva alebo zodpovednosť, ktoré by inak vyplývali z týchto podmienok používania alebo boli uložené zákonom. 

Stránky používate na vlastné nebezpečenstvo a spoločnosť Haleon v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody (najmä vrátane priamych, náhodných, následných alebo nepriamych škôd alebo sankčných náhrad za škody alebo straty alebo strát alebo škôd vyplývajúcich zo zmareného zisku, stratených dát alebo prerušenia prevádzky), ktoré vzniknú v dôsledku vášho prístupu k stránkam, ich používaniu, nemožnosti prístupu k nim alebo nemožnosti ich používania, prípadne akýchkoľvek chýb či opomenutí v ich obsahu. To zahŕňa škody na vašom počítači alebo inom majetku vrátane škôd spôsobených počítačovými vírusmi alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať váš počítač alebo iný majetok v dôsledku používania týchto stránok vrátane sťahovania súborov alebo iného obsahu z nich.  

Žiadna výzva na obchodovanie  

Nič na týchto stránkach nepredstavuje výzvu ani ponuku na obchodovanie s akciami alebo inými cennými papiermi spoločnosti Haleon ani na investovanie do nich.  Platí najmä, že skutočné výsledky a vývoj sa môžu podstatne líšiť od akýchkoľvek prognóz, názorov alebo očakávaní vyjadrených na týchto stránkach a že na predchádzajúcu výkonnosť cien cenných papierov sa nedá spoliehať ako na informáciu o ich budúcej výkonnosti.

Výhľadové vyhlásenia  

Tieto stránky môžu obsahovať výhľadové vyhlásenia, ktoré podliehajú rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú líšiť od predpokladaných.

Rozhodné právo a jurisdikcia 

Táto dohoda o podmienkach používania a vaše používanie týchto stránok sa riadia právnym poriadkom Anglicka bez ohľadu na kolízne normy.  Tieto podmienky používania, ich predmet a vznik (a všetky mimozmluvné spory a nároky) sa riadia právnym poriadkom Anglicka.  Výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že sa podriaďujete osobnej a výlučnej jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu.

Nadpisy použité v týchto podmienkach používania slúžia iba na prehľadnosť a nie sú pre ich význam ani výklad určujúce.

© 2022 Skupina spoločností Haleon alebo jej poskytovateľ licencie. Spoločnosť Haleon (UK) Trading Limited je registrovaná v Anglicku a Walese pod číslom spoločnosti 09237643.

Sídlo spoločnosti: Budova 5, 1. poschodie, The Heights, Weybridge, Surrey KT13 0NY, Veľká Británia